Juntament amb la sol·licitud emplenada i signada s’ha d’aportar còpia del DNI de la persona sol·licitant i DNI original de la persona autoritzada