Titulació

Títol de tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web

Durada

2.000 hores, repartides en 2 cursos acadèmics

Competències professionals

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Pla d’estudis

Primer curs

Sistemes informàtics (170h)
Bases de dades (170h+90h)
Programació (230h)
Llenguatges de marques i sistemes de gestió info. (Mòdul de suport) (120h)
Formació i orientació laboral (90)
Entorns de desenvolupament (90h)

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

Normativa

RD de títol 686/2010 (BOE 12.06.2010)
Ordre de currículum EDU/2887/2010 (BOE 11.11.2010)