Titulació

Títol de tècnic superior en administració de sistemes informàtics en xarxa

Durada

2.000 hores, repartides en 2 cursos acadèmics

Competències professionals

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Pla d’estudis

Primer curs

 • Implantació de sistemes operatius (7h/setmanals)
 • Planificació i administració de xarxes (5h/setmanals)
 • Fonaments de hardware (3h/setmanals)
 • Gestió de bases de dades (8h/setmanals)
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (4h/setmanals)
 • Formació i orientació laboral (3h/setmanals)

Segon curs

 • Administració de sistemes operatius (6h/setmanals)
 • Serveis de xarxa i Internet (6h/setmanals)
 • Implantació d’aplicacions web (7h/setmanals)
 • Administració de sistemes gestors de bases de dades (3h/setmanals)
 • Seguretat i alta disponibilitat (5h/setmanals)
 • Empresa i inciativa emprenadora (3h/setmanals)
 • Projecte d’administració de sistemes informàtics (40h durant el període de FCT)
 • Formació en centres de treball (400h/Tercer trimestre)

Part del currículum d’aquests mòduls s’impartirà en anglès.

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

  • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
  • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

Normativa

Reial Decret de títol 1629/2009 (BOE 18.11.2009)
Ordre de currículum EDU/392/2010 (BOE 25.02.2010)